มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – ๑๙ เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ ๒)

ตามที่จังหวัดน่าน ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด – ๑๙ สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน พร้อมทั้งมีประวัติการเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร และได้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – ๑๙ นั้น

เนื่องจากได้ปรากฎการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – ๑๙ ขยายวงกว้างขึ้น จากการสอบสวนโรค พบว่า ผู้ติดเชื้อดังกล่าวมีประวัติการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – ๑๙ และสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มแพร่กระจายและทวีความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้น  ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดน่าน จากผู้เดินทางมาจากจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อ และได้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – ๑๙ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จึงได้ยกเลิกประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด – ๑๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – ๑๙ เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ ๒) ดังนี

๑. ให้บุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งมีประวัติการเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – ๑๙ ตามประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – ๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ไปรายงานตัว พร้อมกรอกข้อมูล และประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมง นับแต่ที่ได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน ดังต่อไปนี้

               ๑.๑ กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน

ให้ไปรายงานตัว พร้อมกรอกข้อมูล และประเมินตนเองที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน

                ๑.๒ กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตหมู่บ้าน และตำบลนอกเขตเทศบาลเมืองน่าน

ให้ไปรายงานตัว พร้อมกรอกข้อมูล และประเมินตนเองต่อผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ ภูมิลำเนาของผู้เดินทาง

                 ๑.๓ กรณีพักในโรงแรมหรือที่พักเอกชน

ให้ไปรายงานตัว พร้อมกรอกข้อมูล และประเมินตนเองที่เจ้าหน้าที่โรงแรมหรือที่พักเอกชน

๒. ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรค หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๑ ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูล และแบบประเมินตนเอง ตามแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ดังนี้

๒.๑ กรณีมีคะแนนผลการประเมินตนเอง ตามแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร เฝ้าสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา ๑๔ วัน และหากมีอาการที่ผิดปกติ เช่น มีไข้ , ไอแห้ง , มีน้ำมูก , ลิ้นไม่รับรส และจมูกไม่ได้กลิ่น เป็นต้น ให้ติดต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยด่วน

๒.๒ กรณีมีคะแนนผลการประเมินตนเอง ตามแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรค หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๑ ส่งข้อมูลให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทำการประเมินตามแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่านอีกครั้ง หากผลการประเมิน พบว่า มีความเสี่ยงสูง ให้สั่งผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร กักตัวอยู่ภายในบ้าน หรือที่พักตนเอง หรือโรงแรม สถานที่พักเอกชน เป็นเวลา ๑๔ วัน แล้วรายงานให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านทราบ เพื่อกำหนดมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่อไป