พื้นที่และมาตรการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของจังหวัดน่าน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จึงให้ประกาศพื้นที่ และมาตรการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ดังนี้

๑. กำหนดให้พื้นที่จังหวัดน่านทั้งจังหวัดเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง

๒. กำหนดมาตรการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม ได้แก่

๒.๑ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ดำเนินการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกใน “พื้นที่เสี่ยง” , “กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง” และ“กิจกรรม / กิจการที่เสี่ยง”

๒.๒ จำกัดเวลาเปิด – ปิดดำเนินการของสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

๒.๓ ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทำผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

๒.๔ ควบคุมแรงงานต่างด้าวมิให้มีการเคลื่อนย้ายเข้า – ออกจากพื้นที่

๒.๕ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรม ให้ขออนุญาตตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านกำหนด และขอความร่วมมือภาครัฐ , ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม งดจัดกิจกรรมฉลองปีใหม่ และงานวันเด็ก หรือพิจารณาจัดในรูปแบบออนไลน์แทน

๒.๖ ขอความร่วมมือจากประชาชนในจังหวัดน่าน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเต็มขีดความสามารถ

๒.๗ ให้ทุกสถานประกอบการและโรงงาน ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทั้งในบริเวณโรงงานและที่พัก หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด ให้พิจารณาหยุดการดำเนินการ

๒.๘ ขอความร่วมมือในการไม่เดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดโดยไม่มีความจำเป็น เนื่องจากการเดินทางผ่าน หรือเข้าไปในพื้นที่สาธารณะ อาจทำให้ผู้เดินทางมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และอาจทำให้มีการแพร่ระบาดมากขึ้น

๒.๙ ในกรณีที่บุคคลใดทราบว่า ตนเองได้เคยเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อ ขอให้กักกันตนเอง และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน หากพบว่ามีอาการผิดปกติ ขอให้ไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน และให้ข้อมูลที่แท้จริงกับแพทย์