ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโณนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ระลอกใหม่

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ระลอกใหม่ มีความรุนแรงมากขึ้น โดยปรากฏจากการรายงานสถานการณ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และจากการแถลงข่าวการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ในจังหวัดน่าน นั้น

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว จึงขอประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ดังต่อไปนี้

๑. ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยให้นักเรียนและผู้ปกครอง ติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่อง สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ยังคงปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ และมีการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด

๒. ให้ครูทำใบความรู้ , ใบงาน หรือแบบฝึกหัด มอบหมายให้นักเรียนในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ และติดตามผลงานนักเรียนผ่านทาง Line กลุ่มผู้ปกครอง

๓. ยกเลิกการนัดหมายนักเรียนมาทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนทุกประเภท จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

๔. ในระหว่างปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ ให้นักเรียน , ผู้ปกครอง , ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง ๒๘ จังหวัด และหรือมีประวัติสัมผัส ใกล้ชิดกับบุคลากรที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ๒๘ จังหวัด ในระหว่างวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ทำการกักตัว และสังเกตอาการของตนเองหรือผู้ใกล้ชิด หากพบว่ามีอาการไข้สูงอย่างรวดเร็ว , ปวดศีรษะและลำตัว , เจ็บคอ , มีน้ำมูก และเหนื่อยหอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้รีบประสานติดต่อพบแพทย์ทันที และให้แจ้งข้อมูลถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว เพื่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเฝ้าระวังต่อไป

๕. ขอความร่วมมือนักเรียน , ผู้ปกครอง , ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ไม่ออกนอกพื้นที่จังหวัด , ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือไปตามสถานที่ชุมชนต่าง ๆ หรือการจัดงานต่าง ๆ ที่แออัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) และมีการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ขอให้นักเรียน , ผู้ปกครอง , ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามข่าวสารของกรมควบคุมโรค และประกาศจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัวอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด