ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๙ / ๒๕๖๓

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๙ / ๒๕๖๓ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังนี้

* มาตรการด้านความมั่นคง *

๑. รัฐบาลบูรณาการทุกมิติ…เดินหน้าแก้ “ปัญหาฝุ่น”

๒. ไฟป่า…ปัญหาไม่รู้จบ

* มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม *

๓. เฮ ! เพิ่มสิทธิ “เราเที่ยวด้วยกัน”

๔.ชาวนาได้เฮ ! รับเงินทุนช่วยเหลือ ช่วยรักษาระดับราคาข้าว

* มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน *

๕. น้ำท่วม – ไม่ท่วม ตรวจเช็คล่วงหน้า พยากรณ์ได้