การจัดตั้งจุดตรวจ / ด่านตรวจ เพื่อตรวจคัดกรองการเดินทางเข้า – ออก พื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ ๒)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ระลอกใหม่ ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกไปเป็นวงกว้าง กระจายไปในหลายเขตพื้นที่ ประกอบกับยังมีการเดินทางของบุคคล จากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด และมีการตรวจพบผู้ป่วยที่ยืนยันการติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น และนายกรัฐมนตรีได้ยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่มีความจำเป็น ต้องมีมาตรการเข้มงวดอย่างยิ่ง โดยกำหนดให้มีการจัดตั้งจุดตรวจ / ด่านตรวจ ในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางหลัก ในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัด เพื่อคัดกรองการเดินทางเข้าออกพื้นที่ควบคุมสูงสุด , พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จึงได้ออกคำสั่งให้มีการการจัดตั้งจุดตรวจ / ด่านตรวจ เพื่อตรวจคัดกรองการเดินทางเข้า – ออก พื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ ๒) ดังนี้

           ๑. จัดตั้งจุดตรวจ / ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางหลัก ในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดน่าน กับจังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา

๑.๑ สถานที่ตั้งจุดตรวจ / ด่านตรวจ

(๑) จุดตรวจ / ด่านตรวจห้วยน้ำอุ่น ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา

(๒) จุดตรวจ / ด่านตรวจบ้านนาหวายใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง

(๓) จุดตรวจ / ด่านตรวจบ้านสะเกิน หมู่ที่ ๑ ตำบลยอด อำเภอสองแคว

๑.๒ ช่วงเวลาการปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจ / ด่านตรวจ จะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น ๓ ผลัด ดังนี้

ผลัดที่ ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ – ๐๘.๐๐ น.

ผลัดที่ ๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๑ – ๑๖.๐๐ น.

ผลัดที่ ๓ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๑ – ๒๔.๐๐ น.

๑.๓ การจัดกำลังพล โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง , เจ้าหน้าที่ทหาร , เจ้าหน้าที่ตำรวจ , เจ้าหน้าที่สาธารณสุข , เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีจิตอาสาในพื้นที่เป็นชุดปฏิบัติการ

๑.๔ ให้ชุดปฏิบัติการ ณ ด่านตรวจหรือจุดสกัด มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผู้เดินทาง

(๒) สอบถามเหตุผลความจำเป็น และสถานที่ปลายทางผู้เดินทาง

(๓) สำรวจและบันทึกข้อมูลพนักงานขับรถ และเจ้าหน้าที่ประจำรถของรถขนส่งสินค้า , รถขนส่งสาธารณะ และรถบริการท่องเที่ยว ที่เดินทางมาจากพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙)

(๔) แนะนำการปฏิบัติตนแก่พนักงานขับรถ , เจ้าหน้าที่ประจำรถ , ผู้เดินทาง และประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ด้วยการรักษาระยะห่าง , การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า , การล้างมือ , การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย , การติดตั้งระบบ
แอปพลิเคชันที่กำหนด รวมถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ของจังหวัดน่าน และมาตรการอื่น ๆ ที่ทางราชการกำหนด

(๕) ตรวจและคัดกรองการเดินทางและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดน่านมอบหมาย

           ๒. จัดตั้งจุดตรวจ / ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางรองในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดน่าน กับจังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์

โดยมอบหมายให้นายอำเภอนาน้อย และนายอำเภนาหมื่น จัดตั้งจุดตรวจ / ด่านตรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง ในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางรอง ในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดน่าน กับจังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล , อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยให้มีช่วงเวลาการปฏิบัติหน้าที่ และอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับการจัดตั้งจุดตรวจ / ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมหลักข้างต้น ทั้งนี้ คำสั่งฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๑ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง