การฉีดพ่นยาเชื้อลงบนตัวบุคคลหรือสถานที่ เพื่อทำลายเชื้อ SARS – COV – ๒ (เชื้อที่เป็นสาเหตุของ COVID – ๑๙)

ในขณะนี้ ประเทศไทยมีผู้ป่วย COVD – ๑๙ ต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร ด้วยความกังวลเรื่องของการเปื้อนเชื้อในสถานที่สาธารณะต่าง ๆ และที่พักอาศัย ตลอดจนในร่างกายของผู้ป่วย จึงเกิดการปฏิบัติที่หลากหลายด้วยความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า จะช่วยทำลายเชื้อ หรือลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนร่างกายของบุคคลทั่วไป ทั้งในลักษณะของการสร้างอุโมงค์ให้เดินผ่าน หรือเดินผ่านไปตามทางเดินปกติ , การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนถนน หรือสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ตลอดจนภายในอาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัยหรือร้านค้า

ทางสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ขอเรียนชี้แจงว่า

๑. การฉีดพ่นทำลายเชื้อบนร่างกายของบุคคล ไม่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อการติดเชื้อ เนื่องจากหากบุคคลมีเชื้อไวรัสอยู่ เชื้อจะอยู่ที่ทางเดินหายใจ ซึ่งการพ่นยาฆ่าเชื้อในลักษณะดังกล่าว จะไม่สามารถทำลายเชื้อได้ นอกจากนี้ ยาฆ่าเชื้อยังอาจจะเป็นอันตรายต่อคนได้ จึงไม่ควรทำโดยเด็ดขาด การป้องกันการแพร่เชื้อที่ถูกต้อง คือ การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล , การใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง และการรักษาความสะอาดของมือ

๒. ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดพ่นน้ำยาเชื้อ หรืออบฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีต่าง ๆ บนถนน , สถานที่สาธารณะ หรืออาคารบ้านเรือนใด ๆ ไม่ว่าในสถานที่นั้นจะมีผู้ป่วยโรคนี้หรือไม่ การปฏิบัติดังกล่าว เป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ เพราะไม่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแต่ประการใด นอกจากนี้ หากในบริเวณนั้น มีเสมหะหรือสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจของผู้ป่วยที่ยังไม่แห้ง การฉีดพ่นน้ำยาอาจทำให้เชื้อฟุ้งกระจายขึ้นมาเป็นอันตรายได้ หากจะทำความสะอาดในกรณีที่มีผู้พักอาศัย หรือใช้บริการป่วยเป็นโรคนี้ แนะนำให้ใช้วิธีเช็ดถูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ซึ่งมีรายละเอียด สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.idthai.org