ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังนี้

* มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) *

๑. รัฐเข้ม ! ควบคุมพื้นที่เสี่ยง แนะอย่าปิดบังข้อมูล

๒. ศบค. มท. สั่งการเข้มทุกจังหวัด ตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ตามแนวปฏิบัติที่กำหนด

๓. ธกส. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – ๑๙ ลดภาระหนี้และดอกเบี้ยเงินกู้

๔. ข่าวดี ! กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโควิด – ๑๙ สามารถรับการตรวจรักษาฟรี ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

๕. ฟรี ! ฝึกอาชีพ แม่เลี้ยงเดี่ยว สู้ภัยโควิด – ๑๙