มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – ๑๙ เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่๔)

ตามที่จังหวัดน่านได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙๘ หรือโควิด – ๑๙ เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ ๓)นั้น

เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -๑๙ ได้มีมติให้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด, พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวังสูงในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่อเป็นการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ หรือโควิด -๑๙ ของจังหวัดน่าน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจึงมีคำสั่งให้ยกเลิกประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙๘ หรือโควิด – ๑๙ เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ ๓) และออกประกาศฉบับใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – ๑๙เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ ๔)ดังนี้

           ๑.การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดทางเส้นทางคมนาคมทางบก และทางเส้นทางคมนาคมทางอากาศ

๑.๑ กลุ่มที่ ๑ ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๕ จังหวัด ประกอบด้วย

จันทบุรี , ชลบุรี , ตราด , ระยอง และสมุทรสาคร ต้องปฏิบัติ ดังนี้

๑.๑.๑ แสดงหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต่อเจ้าหน้าที่

๑.๑.๒ ติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ

๑.๑.๓ ยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิและปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่

๑.๑.๔ แสดงเหตุผลและความจำเป็นในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน

๑.๑.๕ กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงผู้เดินทางเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดน่าน A๐๑ กรณีเดินทางเข้าทางเส้นทางคมนาคมทางบก หรือแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงผู้เดินทางเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดน่าน A๐๒ กรณีเดินทางเข้ามาทางคมนาคมทางอากาศ และไปรายงานตัวพร้อมกรอกข้อมูลภายในเวลา๒๔ ชั่วโมง นับแต่ที่ได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ให้ไปรายงานตัวที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน

(๒) กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตหมู่บ้านและตำบลนอกเขตเทศบาลเมืองน่านให้ไปรายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ ภูมิลำเนาของผู้เดินทาง

(๓) กรณีพักในโรงแรมหรือที่พักเอกชน ให้ไปรายงานตัวพร้อมกรอกข้อมูลและประเมินตนเองที่เจ้าหน้าที่โรงแรมหรือที่พักเอกชน

๑.๑.๖ ให้กักกันตัวเองอยู่ภายในบ้านหรือที่พักตนเองหรือโรงแรม/สถานที่พักเอกชนและแยกจากผู้อื่นภายใต้การดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นเวลา ๑๔ วัน

             ๑.๒ กลุ่มที่ ๒ ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ๒๓ จังหวัด ประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี , ฉะเชิงเทรา , ชุมพร , ตาก , นครนายก , นครปฐม , นนทบุรี , ปทุมธานี , ประจวบคีรีขันธ์ , ปราจีนบุรี , พระนครศรีอยุธยา , เพชรบุรี , ระนอง , ราชบุรี , ลพบุรี , สมุทรปราการ , สมุทรสงคราม ,สระแก้ว , สระบุรี, สิงห์บุรี , สุพรรณบุรี , อ่างทอง ต้องปฏิบัติ ดังนี้

๑.๒.๑ ติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ

๑.๒.๒ ยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิและปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่

๑.๒.๓ แสดงเหตุผลและความจำเป็นในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน

๑.๒.๔ กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงผู้เดินทางเข้า – ออก พื้นที่จังหวัดน่าน A๐๑ กรณีเดินทางเข้าทางเส้นทางคมนาคมทางบก หรือแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงผู้เดินทางเข้า -ออก พื้นที่จังหวัดน่านA๐๒ กรณีเดินทางเข้ามาทางคมนาคมทางอากาศ และไปรายงานตัวพร้อมกรอกข้อมูลภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมง นับแต่ที่ได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ให้ไปรายงานตัวที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน

(๒) กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตหมู่บ้านและตำบลนอกเขตเทศบาลเมืองน่านให้ไปรายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ ภูมิลำเนาของผู้เดินทาง

(๓) กรณีพักในโรงแรมหรือที่พักเอกชน ให้ไปรายงานตัวพร้อมกรอกข้อมูลและประเมินตนเองที่เจ้าหน้าที่โรงแรมหรือที่พักเอกชน

๑.๑.๖ ให้กักกันตัวเองอยู่ภายในบ้านหรือที่พักตนเองหรือโรงแรม/สถานที่พักเอกชนและแยกจากผู้อื่นภายใต้การดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นเวลา ๑๔ วัน

             ๑.๓ กลุ่มที่ ๓ ผู้ที่เดินทามาจากพื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวังสูง ๔๘ จังหวัด ประกอบด้วยกระบี่ , กาฬสินธุ์ ,กำแพงเพชร , ขอนแก่น , ชัยนาท , ชัยภูมิ , เชียงราย , เชียงใหม่ , ตรัง , นครพนม ,นครราช
สีมา , นครศรีธรรมราช , นครสวรรค์ , นราธิวาส , บึงกาฬ , บุรีรัมย์ , ปัตตานี , พังงา , พัทลุง , พิจิตร , พิษณุโลก ,เพชรบูรณ์ , แพร่, พะเยา , ภูเก็ต , มหาสารคาม , มุกดาหาร , แม่ฮ่องสอน , ยะลา , ยโสธร , ร้อยเอ็ด , ลำปาง , ลำพูน , เลย , ศรีสะเกษ, สกลนคร , สงขลา , สตูล , สุโขทัย , สุราษฎร์ธานี , สุรินทร์ , หนองคาย ,หนองบัวลำภู , อุดรธานี , อุทัยธานี , อุตรดิตถ์, อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ
ต้องปฏิบัติ ดังนี้

๑.๓.๑ ติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ

๑.๓.๒ ยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิและปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่

๑.๓.๓ แสดงเหตุผลและความจำเป็นในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน

๑.๓.๔ กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงผู้เดินทางเข้า – ออก พื้นที่จังหวัดน่าน A๐๑ กรณีเดินทางเข้าทางเส้นทางคมนาคมทางบก หรือแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงผู้เดินทางเข้า – ออก พื้นที่จังหวัดน่าน A๐๒ กรณีเดินทางเข้ามาทางคมนาคมทางอากาศ และไปรายงานตัว พร้อมกรอกข้อมูลภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมง นับแต่ที่ได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ให้ไปรายงานตัวที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน

(๒) กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตหมู่บ้านและตำบลนอกเขตเทศบาลเมืองน่านให้ไปรายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ ภูมิลำเนาของผู้เดินทาง

(๓) กรณีพักในโรงแรมหรือที่พักเอกชน ให้ไปรายงานตัวพร้อมกรอกข้อมูลและประเมินตนเองที่เจ้าหน้าที่โรงแรมหรือที่พักเอกชน

๑.๓.๕ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรค หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูล และแบบประเมินตนเอง ตามแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ดังนี้

(๑) กรณีคะแนนผลการประเมินตนเอง ตามแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวังสูง เฝ้าสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา ๑๔ วัน และหากมีอาการที่ผิดปกติ เช่น มีไข้ , ไอแห้ง , มีน้ำมูก , ลิ้นไม่รับรสและจมูกไม่ได้กลิ่น เป็นต้น ให้ติดต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโดยด่วน

(๒) กรณีมีคะแนนผลการประเมินตนเอง ตามแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรค หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ส่งข้อมูลให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทำการประเมินตามแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่านอีกครั้ง หากผลการประเมิน พบว่า มีความเสี่ยงสูง ให้สั่งผู้ที่เดินทางกักตัวอยู่ภายในบ้าน หรือที่พักตนเอง หรือโรงแรม / สถานที่พักเอกชน เป็นเวลา ๑๔ วัน แล้วรายงานให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านทราบ เพื่อกำหนดมาตรการการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่อไป

           ๒. กรณีผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน และจะต้องกักกันตัวเอง ๑๔ วัน รวมทั้งผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการตนเอง ๑๔ วัน หากมีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องเดินทางออกจากจังหวัดน่าน ก่อนครบกำหนดในการกักกันตัวเอง  หรือเฝ้าสังเกตอาการตนเอง ให้ติดต่อสถานพยาบาลของรัฐในพื้นที่ เพื่อพิจารณาออกหนังสือรับรองให้เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดน่านก่อนครบระยะเวลา

๓. กรณีมีเหตุผลความจำเป็น ไม่อาจปฏิบัติตามประกาศข้อ ๑ ได้ ให้เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัดน่าน พิจารณาเป็นรายกรณี

๔. ให้ผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – ๑๙ อย่างเต็มขีดความสามารถ ประกอบด้วย การเว้นระยะระหว่างกัน , สวมหน้ากากผ้า / หน้ากากอนามัย , หมั่นล้างมือ , ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ

๕. ผู้ที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทาง หรือแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนและควบคุมโรค เป็นผลให้เชื้อโรคแพร่ออกไป อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วย

๖. ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามดำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ถือว่ามีความผิดตามมาตรา ๕๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ทั้งนี้ คำสั่งฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง