แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ในตลาด สำหรับเจ้าของตลาด

* กำหนดให้มีทางเข้า – ออกที่ชัดเจน มีการคัดกรองอาการของผู้ค้า , ลูกจ้าง และผู้ใช้บริการให้สวมใส่หน้ากาก ๑๐๐ %

* มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และแผงค้า

* จัดสภาพแวดล้อมในบริเวณตลาดให้มีการระบายอากาศที่ดี

* ทำความสะอาด บริเวณพื้นตลาด , แผงจำหน่ายอาหารสด ด้วยน้ำยาทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

* ทำความสะอาดห้องน้ำ , ห้องส้วม พร้อมทั้งจัดให้มีสบู่และน้ำสำหรับล้างมือ หรือให้มีบริการเจล แอลกอฮอล์ วางไว้ในจุดต่าง ๆ

* จัดให้มีภาชนะแบบมีฝาปิดรองรับขยะภายในบริเวณตลาด แล้วรวบรวมขยะไว้ยังที่พักขยะทุกวัน และส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง