แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ในตลาด สำหรับพ่อค้า , แม่ค้า และลูกจ้าง ที่ขายของในตลาด

* ให้ผู้มาค้า ขายของในตลาด และลูกจ้าง สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข้ หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ร่วมกับ อาการไอ , มีน้ำมูก , เจ็บคอ , จมูกไม่ได้กลิ่น , ลิ้นไม่รับรส , หายใจเร็ว , หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ให้หยุดงานและแนะนำให้ไปพบแพทย์

* ต้องสวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน และล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจล แอลกอฮอล์ ก่อน – หลังปฏิบัติงานและหลังสัมผัสสิ่งสกปรก

* สำหรับตลาดที่มีลูกจ้าง หรือผู้ค้ามีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าว ให้ควบคุมดูแล ห้ามมิให้เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และให้นายจ้างส่งทะเบียนรายชื่อลูกจ้างต่างด้าวให้ฝ่ายปกครอง และประสานหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อจัดให้มีการคัดกรอง และสุ่มตรวจหาเชื้อโควิดทางห้องปฏิบัติการ

* ค้นหากลุ่มเสี่ยงที่ทำงานในตลาด โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว หรือคนไทยที่ไปมีกิจกรรม หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง (เช่น กรณีตลาดกลางกุ้ง , ไปเล่นการพนัน , บ่อนไก่ , สถานบันเทิง เป็นต้น) และกำหนดให้มีมาตรการกักตัว เพื่อสังเกตอาการ กรณีไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว

* สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด ตามช่องทางต่าง ๆ และสื่อสารเน้นยำประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการ , เจ้าของร้าน / แผงในตลาด รวมถึงผู้ช่วยขาย ทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าว ให้สังเกตอาการตนเอง หรือถ้าได้เดินทางไป หรือเกี่ยวข้องกับแหล่งที่เกิดการระบาด แนะนำให้ไปตรวจคัดกรอง COVID – ๑๙ โดยเร็วที่สุด