แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ในตลาด มาตรการด้านกฎหมาย

เจ้าของตลาด , พ่อค้า , แม่ค้า และลูกจ้าง ที่ขายของในตลาด ควรให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดในพื้นที่นั้น ๆ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กำหนดให้ผู้ขาย และผู้ช่วยขาย ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น ในด้านการรักษาความสะอาดของตลาด และแผงจำหน่ายสินค้า , การจัดการขยะและการล้างตลาด เงื่อนไขสำหรับผู้ขายและผู้ช่วยขายของ ต้องผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร , การตรวจสุขภาพ , มีการแต่งกายสะอาด , เรียบร้อย และสุขอนามัยต่าง ๆ เช่น การล้างมือให้สะอาด , ไม่ไอหรือจามรดอาหาร , ไม่ใช้มือหยิบจับอาหาร และไม่สูบบุหรี่ หรือดื่มสุราในระหว่างขายสินค้า เป็นต้น