ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังนี้

* มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) *

๑. รัฐเพิ่มมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน จากการระบาดของโควิด – ๑๙ รอบใหม่

๒. ยืนยัน ! แอปฯ “หมอชนะ” ปลอดภัย ไม่ละเมิดสิทธิ

๓. ขยายเวลา “เราเที่ยวด้วยกัน” ถึงเมษายน ๒๕๖๔

* มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม *

๔. คลังยืนยัน ! เงินที่ได้รับจากโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ได้รับการยกเว้นภาษี

๕. ประกันสังคมช่วยนายจ้าง ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบร้อยละ ๓ นาน ๓ เดือน