แจ้งแรงดันไฟฟ้าตกในพื้นที่อำเภอปัว , อำเภอท่าวังผา , อำเภอสองแคว , อำเภอบ่อเกลือ , อำเภอเชียงกลาง , อำเภอทุ่งช้าง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (บางส่วน)

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปัว มีแผนงานซ่อมแซม , สับเปลี่ยน , ปรับปรุงอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้าปัว ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ของวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ , วันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และวันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าว จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า สายส่ง ๑๑๕ กิโลโวลต์ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งในระหว่างการปฏิบัติงาน จะดำเนินการถ่ายเทโหลด เพื่อลดผลกระทบจากไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง โดยจะเชื่อมโยงระบบจำหน่ายไฟฟ้า จากสถานีไฟฟ้าน่าน ๑ บ้านดู่ใต้ และสถานีไฟฟ้าน่าน ๒ บ้านผาตูบ มาจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ทั้งนี้ การจ่ายไฟฟ้าชั่วคราวนี้ อาจส่งผลกระทบทำให้แรงดันไฟฟ้าตก หรือเกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่ที่ห่างไกล และพื้นที่ที่มีการใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก ในเขตพื้นที่อำเภอปัว (บางส่วน) , อำเภอท่าวังผา (บางส่วน) , อำเภอสองแคว (บางส่วน) , อำเภอบ่อเกลือ (บางส่วน) , อำเภอเชียงกลาง (บางส่วน) , อำเภอทุ่งช้าง (บางส่วน) และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (บางส่วน)

ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปัว จึงขอความร่วมมือผู้ใช้ไฟฟ้าทุกท่าน ลดการใช้กระแสไฟฟ้าในส่วนที่ไม่จำเป็น (ยกเว้นแสงสว่างที่สามารถเปิดใช้งานได้ปกติ) โดยเฉพาะอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น คอมพิวเตอร์ , เครื่องปรับอากาศ , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องทำกาแฟ เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าจากปัญหาแรงดันตก และโปรดวางแผนในการใช้ไฟฟ้าในวันและเวลาดังกล่าวต่อไป โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปัว ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้