ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๔

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๔ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังนี้

* มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID –  ๑๙) *

๑. เช็คเลย ๓ กลุ่มรับสิทธิ “เราชนะ” รับ ๗,๐๐๐ บาท ต่อคน เยียวยาผลกระทบโควิด – ๑๙

๒. ธอส. ออก ๔ มาตรการ ช่วยลูกค้าทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด – ๑๙

๓. ประกันสังคมย้ำ ! นายจ้าง ผู้ประกันตน ยื่นขอรับประโยชน์กรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยจากโควิด – ๑๙

*  มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน *

๔. ข่าวปลอม อย่าแชร์ การป้องกันโควิด – ๑๙ ด้วยการรักษาความชุ่มชื้นของเยื่อเมือกลำคอ

* มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม *

๕. กรมการปกครอง ลดค่าธรรมเนียมทำบัตรใน ๒๘ จังหวัดควบคุมสูงสุด