การกำหนดพื้นที่และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ ๔)

ตามที่จังหวัดน่านได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ นั้น

เนื่องจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ได้มีคำสั่ง ฉบับที่ ๒ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม , พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง และนายกรัฐมนตรีได้กำหนดพื้นที่สถานการณ์ เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด , พื้นที่ควบคุมสูงสุด , พื้นที่ควบคุมพื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ดังนั้น เพื่อเป็นการผ่อนคลายมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – ๑๙ ของจังหวัดน่าน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จึงได้กำหนดพื้นที่และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ ๔) ดังนี้

๑. ยกเลิกประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง กำหนดพื้นที่และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓

๒. กำหนดให้พื้นที่จังหวัดน่านทั้งจังหวัด เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง โดยให้นายอำเภอทุกอำเภอ เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ในแต่ละอำเภอ

๓. กำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จำเป็นสำหรับพื้นที่เฝ้าระวัง ดังนี้

๓.๑ การจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก

ในการจัดงานหรือกิจกรรมจะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรค และมาตรการอื่นตามที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด รวมทั้งให้ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑.๑ ให้ผู้เข้าร่วมงานหรือกิจกรรมทุกคน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่จัดงานหรือกิจกรรม

๓.๑.๒ จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง หรือยื่นในพื้นที่โดยรอบห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร

๓.๑.๓ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ

๓.๑.๔ จัดให้มีมาตรการคัดกรองไข้ , อาการไอ ,  หอบเหนื่อย ,  จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้เข้าร่วมงานก่อนเข้าสถานที่จัดงาน และติดสัญลักษณ์การคัดกรองผ่าน

๓.๑.๕ จัดให้มีการควบคุมทางเข้าและออก , จัดระบบคิว และให้ผู้เข้าร่วมงาน ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ รวมถึงบริเวณพื้นที่จัดงาน

โดยให้ผู้จัดยื่นขออนุญาตจัดงานหรือจัดกิจกรรม เป็นหนังสือพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในท้องที่ที่จะจัดงานหรือกิจกรรม ก่อนมีการจัดงานหรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ และเมื่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอได้รับคำขอแล้ว ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโรคติดต่อ เพื่อพิจารณาคำขอให้แล้วเสร็จก่อนการจัดงานด้วย ดังนี้

(ก) นายอำเภอ : กรณีผู้เข้าร่วมงาน ๑๐๑ – ๕๐๐ คน

(ข) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน : กรณีมีผู้เข้าร่วมงานตั้งแต่ ๕๐๑ คนขึ้นไป โดยในการเสนอขออนุญาต ให้นายอำเภอท้องที่เป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ เมื่อเจ้าพนักงานโรคติดต่ออนุญาตแล้ว ให้รายงานต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านทราบ ภายใน ๗ วัน

๓.๒ ร้านอาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหารในโรงแรม / ที่พัก หรือสถานที่ที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มที่มีลักษณะเดียวกัน

ให้เปิดดำเนินการได้ โดยจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

๓.๒.๑ ให้นั่งรับประทานอาหารได้ แต่จำกัดจำนวนคนต่อโต๊ะ

๓.๒.๒ จัดระเบียบการเข้าใช้บริการ

๓.๒.๓ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ

๓.๒.๔ จัดให้มีมาตรการคัดกรองไข้ , อาการไอ , หอบเหนื่อย , จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้เข้าใช้บริการ

๓.๒.๕ จัดให้มีการควบคุมทางเข้าและออก จัดระบบคิว และให้ผู้เข้าใช้บริการ ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่

๓.๓ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ

ให้เปิดบริการได้ แต่จำกัดเวลาตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

๓.๓.๑ แสดงดนตรีได้ , เต้นรำได้ โดยเน้นการเว้นระยะห่าง

๓.๓.๒ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ

๓.๓.๓ จัดให้มีมาตรการคัดกรองไข้ , อาการไอ , หอบเหนื่อย , จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้เข้าใช้บริการ

๓.๓.๔ จัดให้มีการควบคุมทางเข้าและออก , จัดระบบคิว และให้ผู้เข้าใช้บริการ ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่

.๔ สปา นวดแผนไทย

ให้เปิดบริการได้ โดยจะต้องจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ และจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

๓.๔.๑ จัดให้มีมาตรการคัดกรองไข้ , อาการไอ , หอบเหนื่อย , จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้เข้าใช้บริการ

๓.๔.๒ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ

๓.๔.๓ จัดให้มีการควบคุมทางเข้าและออก , จัดระบบคิว และให้ผู้เข้าใช้บริการ ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่

๓.๕ สถานที่ท่องเที่ยว

ให้ปฏิบัติ ดังนี้

๓.๕.๑ จัดให้มีมาตรการคัดกรองไข้ , อาการไอ , หอบเหนื่อย , จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้เข้าใช้บริการ

๓.๕.๒ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ

๓.๕.๓ จัดให้มีการควบคุมทางเข้าและออก , จัดระบบคิว และให้ผู้เข้าใช้บริการ ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่

.๖ ปิดสนามชนโค ,  สนามชนไก่ , สนามกัดปลา , สนามฝึกซ้อมหรือแข่งขัน หรือจัดกิจกรรมอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน

ให้พนักงานฝ่ายปกครองบูรณาการ ร่วมกับทหารและตำรวจในพื้นที่ ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทำผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

๔. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ดำเนินการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกใน “พื้นที่ที่เสี่ยง” , “กลุ่มบุคคลที่เสียง” และ “กิจกรรม/กิจการที่เสี่ยง”

๕. ขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเต็มขีดความสามารถ ประกอบด้วย เว้นระยะห่างระหว่างกัน , สวมหน้ากากผ้า / หน้ากากอนามัย , หมั่นล้างมือ , ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ

๖. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจเข้าตรวจสอบการใช้อาคารสถานที และการดำเนินการของเจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ รวมทั้งการจัดงานหรือจัดกิจกรรม ให้เป็นไปตามแนวทางมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ, มาตรการป้องกันโรค รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนด

หากพบการกระทำที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค พนักงานเจ้าหน้าที่ อาจให้คำแนะนำ , ตักเตือน , ห้ามปราม และมีอำนาจกำหนดช่วงระยะเวลา เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ , เจ้าของ , ผู้จัดการสถานที่ หรือผู้จัดงาน / จัดกิจกรรม ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มีคำสั่งปิดสถานที่ในพื้นที่รับผิดชอบไว้เป็นการชั่วคราว หรือระงับการจัดงานหรือจัดกิจกรรมก็ได้

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มีคำสั่งปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราว เมื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเจ้าของ หรือผู้จัดการสถานที่ ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ , มาตรการป้องกันโรค รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนดแล้ว ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมีคำสั่งให้สถานที่ดังกล่าวเปิดดำเนินการได้

ทั้งนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง