มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – ๑๙ เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ ๕)

ตามที่จังหวัดน่านได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – ๑๙ เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ ๔) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป นั้น

เนื่องจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ได้มีคำสั่ง ฉบับที่ ๒ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม , พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง และนายกรัฐมนตรีได้กำหนดพื้นที่สถานการณ์ เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด , พื้นที่ควบคุมสูงสุด , พื้นที่ควบคุมพื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ดังนั้น เพื่อเป็นการผ่อนคลายมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – ๑๙ ของจังหวัดน่าน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จึงให้ยกเลิกประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – ๑๙ เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ ๔) และประกาศใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – ๑๙ เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ ๕) ดังนี้

๑. ให้ผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่านทุกคนดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงผู้เดินทางเข้า – ออก พื้นที่จังหวัดน่าน A๐๑ กรณีเดินทางเข้าทางเส้นทางคมนาคมทางบก หรือแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงผู้เดินทางเข้า – ออก พื้นที่จังหวัดน่าน A๐๒ กรณีเดินทางเข้ามาทางคมนาคมทางอากาศ และไปรายงานตัวภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่ที่ได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน ดังต่อไปนี้

๑.๑.๑ กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ให้ไปรายงานตัวที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน

๑.๑.๒ กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตหมู่บ้าน และตำบลนอกเขตเทศบาลเมืองน่าน ให้ไปรายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ ภูมิลำเนาของผู้เดินทาง

๑.๑.๓ กรณีพักในโรงแรมหรือที่พักเอกชน ให้ไปรายงานตัว พร้อมกรอกข้อมูล และประเมินตนเองที่เจ้าหน้าที่โรงแรมหรือที่พักเอกชน

๑.๒ ติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ

๑.๓ ยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิ และปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่

๑.๔ แสดงเหตุผลและความจำเป็นในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน

๑.๕ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – ๑๙ อย่างเต็มขีดความสามารถ ประกอบด้วย การเว้นระยะระหว่างกัน , สวมหน้ากากผ้า / หน้ากากอนามัย , หมั่นล้างมือ , ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ

๑.๖ เฝ้าระวังตนเอง กรณีมีอาการที่ผิดปกติ เช่น มีไข้ , ไอแห้ง , มีน้ำมูก , ลิ้นไม่รับรส และจมูกไม่ได้กลิ่น เป็นต้น ให้ติดต่อสถานพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่

๒. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คือ จังหวัดสมุทรสาคร

ให้กักกันตัวเองอยู่ภายในบ้าน หรือที่พักตนเอง หรือโรงแรม / สถานที่พักเอกชน และแยกจากผู้อื่นภายใต้การดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นเวลา ๑๔ วัน

๓. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (๔ จังหวัด) ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร , นนทบุรี ,ปทุมธานี และสมุทรปราการ จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

๓.๑ ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง เป็นเวลา ๑๔ วัน และหากมีอาการที่ผิดปกติ เช่น มีไข้ , ไอแห้ง , มีน้ำมูก , ลิ้นไม่รับรส และจมูกไม่ได้กลิ่น เป็นต้น ให้ติดต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ทันที

๓.๒ รายงานตัวทุก ๓ วัน ต่อผู้ที่ไต้รับมอบหมาย

๔. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม (๒๐ จังหวัด) ประกอบด้วย กาญจนบุรี , จันทบุรี , ฉะเชิงเทรา , ชลบุรี , สิงห์บุรี , ตราด , ตาก , นครนายก , นครปฐม , ปราจีนบุรี , เพชรบุรี , ระยอง , ราชบุรี , ลพบุรี  , สมุทรสงคราม , สระแก้ว , สระบุรี , สุพรรณบุรี , พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

๔.๑ ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง เป็นเวลา ๑๔ วัน และหากมีอาการที่ผิดปกติ เช่น มีไข้ , ไอแห้ง , มีน้ำมูก , ลิ้นไม่รับรสและจมูกไม่ได้กลิ่น เป็นต้น ให้ติดต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ทันที

๔.๒ รายงานตัวทุก ๗ วัน ต่อผู้ที่ได้รับมอบหมาย

๕. กรณีผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดน่าน และจะต้องกักกันตัวเองเป็นเวลา ๑๔ วัน มีเหตุผลความจำเป็นจะต้องเดินทางออกจากจังหวัดน่าน ก่อนครบกำหนดในการกักกันตัวเอง (๑๔ วัน) ให้ติดต่อสถานพยาบาลของรัฐในพื้นที่ เพื่อพิจารณาออกหนังสือรับรองให้เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดน่าน ก่อนครบระยะเวลา และกรณีผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา ๑๔ วัน มีเหตุผลความจำเป็นจะต้องเดินทางออกจากจังหวัดน่าน ก่อนครบกำหนดการเฝ้าสังเกตอาการตนเอง (๑๔ วัน) ให้แจ้งผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทราบ

๖. ผู้ที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทาง หรือแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนและควบคุมโรค เป็นผลให้เชื้อโรคแพร่ออกไป อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ถือว่ามีความผิดต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ทั้งนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง