ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

และแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (28 มีนาคม 2563)