กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

 

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว