แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 ครั้งที่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลปัว

เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ครั้งที่ 1