เทศบาลตำบลปัว ต้อนรับคณะและจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการลดปัจจุบันเสี่ยงทางสุขภาพ

                    วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลปัว ต้อนรับคณะและจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการลดปัจจุบันเสี่ยงทางสุขภาพ โดยมีการประชุมในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ณ ชุมชนปลอดขยะ บ้านขอน หมู่ 1 ตำบลปัว และ เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ บ้านร้อง หมู่ 4 ตำบลปัว
 
                     โดยมีผู้ร่วมเข้าประชุมจาก องค์การบริหารส่วนตำบลแงง องค์การบริหารส่วนตำบลอวน องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน และองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร