ตกลงราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบมีฝาปิด บ้านสวนดอก หมู่ที่ 6 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

0001

 

 

รางระบายน้ำบ้านสวนดอก