ประชาสัมพันธ์ บุคคลและองค์กรที่สนใจ เข้าร่วมการคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564

 

ประชาสัมพันธ์ บุคคลและองค์กรที่สนใจ เข้าร่วมการคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ

เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564

          ผู้สนใจสามารถส่งผลงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค  ชั้น 1 อาคาร 3 ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564

 

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่น
ด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี พ.ศ. 2564