งานชมพูภูคาบาน สืบสานชาติพันธ์ ประจำปี 2564

🌸งานชมพูภูคาบาน สืบสานชาติพันธ์ ประจำปี 2564 🌸

เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมขบวนแห่ งานชมพูภูคาบาน สืบสานชาติพันธ์ ประจำปี 2564  ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 โดยจัดงานระหว่างวันที่ 17-26 มีนาคม 2564

นำโดย นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน จ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลปัว

เทศบาลตำบลปัวได้ตัดขบวนแห เะอสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และรณรงค์กิจกรรมต่าง ๆ ประกอยด้วยขบวน ดังนี้
–  ขบวนคณะผู้บริหาร
–  ขบวนศิลปวัฒนธรรม
–  ขบวนเศรษฐกิจพอเพียง
–  ขบวนรีไซเคิล
–  ขบวนรณรงค์การเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศมนตรี

🌳สืบสานศิลปวัฒนธรรม ของดี อำเภอปัว ให้ยาวนานสืบไป🌳