ตกลงราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด (สายบ้านนายคำ ศิริรัตน์) บ้านนาป่าน หมู่ที่ 1 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

บ้านนาป่าน

 

 

 

บ้านนาป่าน 1