แจ้งเหตุจำเป็น ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 28 มีนาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์

แจ้งเหตุจำเป็น ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 28 มีนาคม 2564
ผ่านช่องทางออนไลน์

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพิ่มช่องทาง.แจ้งเหตุจำเป็น ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น วันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค. 2564

กรอกข้อมูลออนไลน์
1)เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
2)แอปพลิเคชั่น Smart Vote

ต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 21 – 27 มี.ค. 2564 หรือหลังเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน คือ ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 2564