กิจกรรม Big Cleaning Day (31 มีนาคม 2564)

กิจกรรม Big Cleaning Day

          เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 นำโดยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก กลุ่มพลังมวลชน และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม

โดยกิจกรรมได้ดำเนินการเก็บขยะ ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ บริเวณ จุดจอดรถรับส่งผู้โดยสายเทศบาลตำบลปัว