ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 8)

ประกาศจังหวัดน่าน
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19
เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 8)

แจ้งเพิ่มจังหวัดที่ต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ได้แก่
1.จังหวัดชลบุรี
2.จังหวัดเชียงใหม่
3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4.จังหวัดสมุทรสาคร
5.จังหวัดสระแก้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พศ. 2564