ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 9)

ประกาศจังหวัดน่าน
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19
เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 9)

11 จังหวัด : กักตัว 14 วัน
1. กรุงเทพมหานคร
2. ชลบุรี
3. เชียงใหม่
4. นครปฐม
5. นนทบุรี
6. ปทุมธานี
7. ประจวบคีรีขันธ์
8. ภูเก็ต
9. สมุทรปราการ
10. สมุทรสาคร
11. สระแก้ว
ลงวันที่ 12 เมษายน 2564