ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564

ประกาศเทศบาลตำบลปัว
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564