ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว

โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติเห็นชอบประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2564