คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 3/2564 ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดน่านให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกนอกเคหสถานหรืออยู่ในยานพาหนะทีมีคนจำนวนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 3/2564
เรื่อง ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดน่านให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกนอกเคหสถานหรืออยู่ในยานพาหนะทีมีคนจำนวนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
สั่ง ณ วันที่ 28 เมษายน 2564
มีผลตั้งแต่ 29 เมษายน 2564 เป็นต้นไป