คำสั่งจังหวัดน่าน แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลปัว รองประธานสภาเทศบาลตำบลปั อำเภอปัว จังหวัดน่าน

คำสั่งจังหวัดน่าน
แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน