ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลปัว
400 หมู่ที่ 8 ถนนสนามบินเก่า ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ 0-5479-1400,0-5479-1247 โทรสาร 0-5479-1527 (อัตโนมัติ)
Email : tessabanpua@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายใน

 

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
    ประชาสัมพันธ์ 0
    นายกเทศมนตรี 11
    รองนายกเทศมนตรี (1) 12
    รองนายกเทศมนตรี (2) 13
    หน้าห้องนายกเทศมนตรี 14
    ปลัดเทศบาล 15
    หน้าห้องปลัดเทศบาล 16
    สำนักปลัดเทศบาล 17
    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 18
    งานทะเบียนราษฎร 19
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 20
    งานเทศกิจ 21
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย 22
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 23
    ผู้อำนวยการกองคลัง 24
    กองคลัง 25
    งานพัสดุ 26
    งานจัดเก็บรายได้ 27
    ผู้อำนวยการกองช่าง 28
    กองช่าง 29
    งานไฟฟ้า 30
    ผอ.การกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 31
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 32
    กองการศึกษา 33

แผนที่