ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลปัว
400 หมู่ที่ 8 ถนนสนามบินเก่า ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ 0-5479-1400,0-5479-1247 โทรสาร 0-5479-1527 (อัตโนมัติ)
Email : tessabanpua@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายใน

หน่วยงานเบอร์โทรศัพท์
    ประชาสัมพันธ์0
    นายกเทศมนตรี11
    รองนายกเทศมนตรี (1)12
    รองนายกเทศมนตรี (2)13
    หน้าห้องนายกเทศมนตรี14
    ปลัดเทศบาล15
    หน้าห้องปลัดเทศบาล16
    สำนักปลัดเทศบาล17
    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล18
    งานทะเบียนราษฎร19
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย20
    งานเทศกิจ21
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย22
    กองวิชาการและแผนงาน23
    ผู้อำนวยการกองคลัง24
    กองคลัง25
    งานพัสดุ26
    งานจัดเก็บรายได้27
    ผู้อำนวยการกองช่าง28
    กองช่าง29
    งานไฟฟ้า30
    ผอ.การกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม31
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม32
    กองการศึกษา33