หัวหน้าส่วนราชการ


นายนำชาติ จันทร์ดี
ปลัดเทศบาลตำบลปัว
ติดต่อ  0 5479 1400 ต่อ 15

นายนำชาติ จันทร์ดี

ปลัดเทศบาลตำบลปัว รักษาราชการแทน

รองปลัดเทศบาลตำบลปัว
ติดต่อ  0 5479 1400 ต่อ 21

team04-2
นางรัชนีวรรณ  อินไทย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ติดต่อ  0 5479 1400 ต่อ 18


นางอมรรัตน์  หาญต๊ะ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ติดต่อ  0 5479 1400 ต่อ 31

นางรัตติภรณ์ มหานิล
ผู้อำนวยการกองคลัง
ติดต่อ  0 5479 1400 ต่อ 25

นายธนศักดิ์ จันทะวงษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง
ติดต่อ  0 5479 1400 ต่อ 28


นายชวนินทร์ ภูจรัส

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ติดต่อ  0 5479 1400 ต่อ 22

นางบุษบา สมเงิน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ติดต่อ  0 5479 1400 ต่อ 33