หัวหน้าส่วนราชการ


นายนำชาติ จันทร์ดี
ปลัดเทศบาล
ติดต่อ  0 5479 1400 ต่อ 15

team2-02พ.จ.อ.อุดร  นัยทอง
รองปลัดเทศบาล
ติดต่อ  0 5479 1400 ต่อ 21

team04-2
นางรัชนีวรรณ  อินไทย
หน.สำนักปลัดเทศบาล
ติดต่อ  0 5479 1400 ต่อ 18


นางอมรรัตน์  หาญต๊ะ
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ติดต่อ  0 5479 1400 ต่อ 31


นางศรีแพร  ปัญญาวงค์
ผอ.กองคลัง
ติดต่อ  0 5479 1400 ต่อ 24

team04-2
นายมงคล  พุ่มพงษ์
ผอ.กองช่าง
ติดต่อ  0 5479 1400 ต่อ 28


นางสาวรติชา ชนะศักดิ์
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ติดต่อ  0 5479 1400 ต่อ 22

team04-7นางพัทธนันท์  ถาวงศ์
ผอ.กองการศึกษา
ติดต่อ  0 5479 1400 ต่อ 33