หัวหน้าส่วนราชการ


นายนำชาติ จันทร์ดี
ปลัดเทศบาล
ติดต่อ  0 5479 1400 ต่อ 15

 

ว่าง

รองปลัดเทศบาล
ติดต่อ  0 5479 1400 ต่อ 21

team04-2
นางรัชนีวรรณ  อินไทย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ติดต่อ  0 5479 1400 ต่อ 18


นางอมรรัตน์  หาญต๊ะ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ติดต่อ  0 5479 1400 ต่อ 31

นางรัตติภรณ์ มหานิล
ผู้อำนวยการกองคลัง
ติดต่อ  0 5479 1400 ต่อ 25

team04-2
นายมงคล  พุ่มพงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
ติดต่อ  0 5479 1400 ต่อ 28


นางสาวรติชา ชนะศักดิ์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ติดต่อ  0 5479 1400 ต่อ 22

team04-7นางพัทธนันท์  ถาวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ติดต่อ  0 5479 1400 ต่อ 33