ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลปัว

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลปัว ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๖ โดยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๕ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามมาตรา ๑๖ (๘) แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยว คอยอำนวยความสะดวก และให้บริการแนะนำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวหรือเส้นทางท่องเที่ยว , แผนที่ท่องเที่ยว , ข้อมูลที่พัก , ข้อมูลร้านอาหาร / เครื่องดื่ม , ข้อมูลร้านเบเกอรี่ / ร้านกาแฟ และข้อมูลอื่น ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวหรือประชาชนผู้มาขอรับบริการ ในทุก ๆ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ทั้งนี้ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลปัว ได้จัดให้มีจุดเช็คอินไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวหรือประชาชนผู้มาขอรับบริการมาถ่ายภาพได้ , นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติอำเภอปัวและสถานที่ท่องเที่ยวไว้บริการสำหรับมาศึกษาหรือค้นคว้า นอกจากนั้นยังมีลานจอดรถและห้องน้ำไว้คอยอำนวยความสะดวกด้วย