การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2566 integrity transparency assessment ITA2023

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ข้อมูลการเชื่อมโยง

o1

โครงสร้าง

- แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน*
- แสดงตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
* กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงแผนผังโครงสร้าง ทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจำ

ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรฯ

โครงสร้าง

๐2

ข้อมูลผู้บริหาร

- แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย*
(1) ผู้บริหารสูงสุด
(2) รองผู้บริหารสูงสุด
- แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ชื่อ - นามสกุล
(2) ตำแหน่ง
(3) รูปถ่าย
(4) ช่องทางการติดต่อ
* กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงข้อมูลผู้บริหารในฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจำ

ข้อมูลผู้บริหาร

๐3

อำนาจหน้าที่

- แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่ และอำนาจของหน่วยงาน*
* ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ

ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรฯ

อำนาจหน้าที่

๐4

แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน ที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
(2) เป้าหมาย
(3) ตัวชี้วัด
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

o5

ข้อมูลการติดต่อ

- แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ที่อยู่หน่วยงาน
(2) หมายเลขโทรศัพท์
(3) E – mail
(4) แผนที่ตั้ง

ข้อมูลการติดต่อ

o6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ข้อมูลการเชื่อมโยง

o7

ข่าวประชาสัมพันธ์

- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ตามอำนาจหน้าที่ หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ข้อมูลการเชื่อมโยง

o8

Q & A

- แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q & A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat , Chatbot

Q & A หรือเว็บบอร์ด

o9

Social Network

- แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook , Twitter , Instagram

Social Network

o10

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน

ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ข้อมูลการเชื่อมโยง

o11

แผนดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี

- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน ที่มีระยะ 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการหรือกิจกรรม
(2) งบประมาณที่ใช้
(3) ระยะเวลาในการดำเนินการ
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566

แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖

๐12

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

- แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี ในข้อ o11
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ / กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ / กิจกรรม
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

๐13

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- แสดงรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(3) ปัญหา / อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

การปฏิบัติงาน

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ข้อมูลการเชื่อมโยง

o14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน ที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน*
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
(2) สำหรับเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานตำแหน่งใด
(3) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
- จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
* กรณีมีองค์กรกลาง ที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้

คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลปัว

คู่มือรวมระเบียบ กฏหมาย แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

การให้บริการ*

*การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่ หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ข้อมูลการเชื่อมโยง

o15

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- แสดงคู่มือการให้บริการประชาชน หรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ หรือติดต่อกับหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) บริการหรือภารกิจใด
(2) กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการ หรือการติดต่ออย่างไร
- หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มือประชาชน)

คู่มือการขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ

๐16

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

๐17

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ

๐18

E - Service

- แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูล หรือธุรกรรมภาครัฐ ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
- สามารถเข้าถึง หรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้ จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ข้อมูลการเชื่อมโยง

o19

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
*กรณีไม่มีการจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกิน ๕ แสนบาท หรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

๐20

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

- แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566

๐21

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน*
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
- เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
*กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด ให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น

๐22

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(3) ปัญหา / อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ข้อมูลการเชื่อมโยง

o23

นโยบาย หรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

- เป็นนโยบาย หรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
- เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

๐24

การดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

- แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการ ตามนโยบายหรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23
- มีเนื้อหา หรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ / กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ / กิจกรรม
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

๐25

หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- แสดงหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล*
- หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร
(2) การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร
(3) การพัฒนาบุคลากร
(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(5) การให้คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจ
*เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
*กรณีมีองค์กรกลาง บริหารงานบุคคลที่มีหน้าที่ กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้

ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๐26

รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- แสดงรายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการ ตามนโยบายหรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง / โยกย้าย การฝึกอบรม / พัฒนา เป็นต้น
(3) ปัญหา / อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ข้อมูลการเชื่อมโยง

o27

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
(2) รายละเอียดขั้นตอน หรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
(3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
(4) ระยะเวลาดำเนินการ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

๐28

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

๐29

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน*
- มีข้อมูลความก้าวหน้า การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
(2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
(3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
*สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน ให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ข้อมูลการเชื่อมโยง

o30

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน
- มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
(3) ผลจากการมีส่วนร่วม
(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วม ไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
*เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy*

*ดูแนวทาง และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ท.

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ข้อมูลการเชื่อมโยง

o31

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

- เป็นประกาศอย่างเป็นทางการ ที่มีการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด*
- มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงาน จะไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดในก่อน / ขณะ / หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566
*ผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2566

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

๐32

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

- แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ ในการปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
- เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

๐33

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

- แสดงการประเมินผล และรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
- เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566

การประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ข้อมูลการเชื่อมโยง

o34

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง
(2) มาตรการ และการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
*เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

๐35

การดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

- เป็นกิจกรรม หรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ตามข้อ o34
*เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ข้อมูลการเชื่อมโยง

o36

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการทุจริต หรือส่งเสริมมาตรฐาน จริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการ / กิจกรรม
(2) งบประมาณ*
(3) ช่วงเวลาดำเนินการ
*เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
*กรณีการดำเนินการ / กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่า ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๐37

รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

- แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามข้อ o36
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ / กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ / กิจกรรม
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

๐38

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แสดงรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(3) ปัญหา / อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม*

*ดูแนวทาง และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ข้อมูลการเชื่อมโยง

o39

ประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

- แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ*
- แสดงข้อกำหนดจริยธรรม* (ถ้ามี) เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
*กรณีประมวลจริยธรรม จะต้องดำเนินการโดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ กรณีข้อกำหนดจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานเอง

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๐40

การขับเคลื่อนจริยธรรม

- แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษา ตอบคำถามทางจริยธรรม หรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
(2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
(3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระ ด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง / ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

การขับเคลื่อนจริยธรรม

กิจกรรมเสริมสร้าง / ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

 

๐41

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
- แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม ไปใช้ประกอบการพิจารณา ในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ข้อมูลการเชื่อมโยง

o42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565
- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
(2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
- มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การกำหนดผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(2) การกำหนดขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติ
(3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติ และการรายงานผล

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

๐43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- แสดงความก้าวหน้า หรือผลการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียด การนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- แสดง QR Code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการ หรือติดต่อราชการ มีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566