กองการศึกษา

pic-empty

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

20231123_085014

นางพัชรินทร์ นัยทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

20231123_085230

นายศรัยติศักดิ์ ณ น่าน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

20231123_090253

นางสาวภิญญาพิชญ์ ทนุกิจ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

20231123_085247

นายจิรกิตติ์ อุปจักร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

*** บุคลากรครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว ***

20231128_070800

นางถนอมศรี  ไชยวิชู
หัวหน้าสถานศึกษา (ครู ค.ศ. ๓)

20231128_074213

นางแสงเดือน สุมทุม
ครู ค.ศ. ๒

20231128_075059

นางปรียาภรณ์ หนองหล่าย
ครู ค.ศ. ๒

20231128_074455

นางยุวพร สุทธหลวง
ครู ค.ศ. ๒

20231128_075005

นางพิชญ์สินี ธนาวัชรกานต์
ครู ค.ศ. ๒

20231128_075147

นางนุชจรีย์ พรหมรักษ์
ครู ค.ศ. ๒

20231128_075220

นางมอน เนตรทิพย์
ครู ค.ศ. ๑

20231128_081107

นางรพีพรรณ สุทธหลวง
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ)

20231128_081142

นางเฉลียว สุทธหลวง
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ)

20231128_081239

นางกมลา เตชะเสนา
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ)

20231128_081324

นางชรินทร์พร ธรรมเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

20231128_081441

นางธนภรณ์ มิ่งปรีชา
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

20231128_081954

นางสาวศิริวรรณ ชินชาด
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

20231128_081534

นางสาวสายสุคนธ์ หาญยุทธ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

20231128_082736

นางสาวพนิตพิชา พรหมรักษ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

20231128_082805

นางสาวปนัดดา บุญอินทร์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

20231128_082901

นางสาวนราทิพย์ ศรรบศึก
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)