กองช่าง

pic-empty

ผู้อำนวยการกองช่าง

20231123_092351

นายเสกสรร จริยอภิมวิทย์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

20231123_092525

นางสาวสุมิตรา คีรีธีรกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

20231123_092548

นายสุรชัย กันใจแก้ว
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

20231123_092639

นายเกริกชัย อาจผดุงกุล
นายช่างโยธาชำนาญงาน

20231123_092654

นายมนต์ชัย คันทะมูล
นายช่างโยธาชำนาญงาน

20231123_092737

พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน