สำนักปลัดเทศบาล

20231123_093341

นางรัชนีวรรณ อินไทย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

20231123_093553

นางนวลจันทร์ หาญยุทธ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

20231123_093620

นางกัลยา จันเนย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

20231123_093659

จ่าเอกนพดล วีระ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

20231123_093735

นางอนัญญา โสภา
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

*** ฝ่ายอำนวยการ ***

20231124_034729

นางคมคาย ภิมาลย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

20231124_034826

นายพิษณุพงษ์ อุทุมพร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

20231124_043609

นายภูดิท อินไทย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

20231130_045417

นายจารุกิตติ์ จิณะไชย
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

*** ฝ่ายปกครอง ***

20231124_041254

นายเดชา กะมะโน
นิติกรชำนาญการ

20231130_045744

นางสาวศจีรัชต์ สุริยะวงศ์วรรณ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

20231124_041445

จ่าเอกอรรถพงษ์ พันธุ์เลิศ
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน

20231130_045923

นางสาวเกนิกา เจริญสุข
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

20231227_175504

นายชัยวัฒน์ ต๊ะแก้ว
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน

*** ฝ่ายสวัสดิการสังคม ***

20231124_042157

นางสาวคมคาย อุตรชน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

20231124_042219

นางสาววัฒนศิริ ศรีสวัสดิ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการการ

*** ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ***

เอกสารที่สแกน

สิบเอกธนาการ ลำคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน