โครงสร้างเทศบาลตำบลปัว

โครงสร้างการบริหารงาน ฝ่ายบริหารงาน และฝ่ายนิติบัญญัติ เทศบาลตำบลปัว

โครงสร้างเทศบาลตำบลปัว

 

การแบ่งส่วนราชการ เทศบาลตำบลปัว