วัดป่าหัด

วัดป่าหัด สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2406 เดิมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านป่าหัดปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 2490 เกิดอุทกภัย กระแสน้ำพัดตลิ่งพัง โดยขณะนั้นมีนายดวงคำ สุธรรมแปง เป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้อพยพประชาชนมาตั้งรกรากอยู่ ณ บ้านป่าหัดจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และได้รวบรวมเงินกันก่อตั้งวัดป่าหัดใหม่อีกครั้ง ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2516 โดยวัดป่าหัดอยู่ในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาอเนกประสงค์ , กุฏิสงฆ์ , ปูชนียวัตถุ , พระพุทธรูป และพระธาตุรัตนมงคลแก้วดวงดี สรีป่าหัดแก้วกว้าง ท่าท้างพลัวไชย นอกจากนั้นแล้ววัดป่าหัดยังมีพิพิธภัณฑ์ชุมชน และบ้านโบราณพื้นเมือง เป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมที่จัดให้มีการอบรมเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่อง

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว : แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์

ที่อยู่ : เลขที่ 90 หมู่ที่ 2 (บ้านป่าหัด) ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วันและเวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

แผนที่ :