วัดราชสีมา (วัดบ้านขอน)

วัดราชสีมาหรือวัดบ้านขอน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลปัว โดยหลักฐานการสร้างวัดไม่ปรากฎแน่ชัดว่า ได้เริ่มสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อใด แต่ทั้งนี้เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2361 นายแสนชัย วุฒิธิ ซึ่งเป็นกำนันแขวงเมืองปัว พร้อมทั้งชาวบ้านบ้านขอน ได้ร่วมมือกันก่อสร้างวัดขึ้นมาใหม่ และถัดมาได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ตามยุคสมัยในหลายครั้งจนได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นวัด เมื่อปี พ.ศ. 2405

จากนั้นในปี พ.ศ. 2449 วัดบ้านขอนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2449 ซึ่งมีอายุได้ 125 ปี ดังนั้น พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาบ้านขอน จึงได้ก่อสร้างอุโบสถขึ้นหลังหนึ่ง ซึ่งเสาก่อด้วยอิฐปูน ผนังกำแพงก่อด้วยอิฐปูนขาว มุงหลังคาด้วยดินขอ พร้อมทั้งปลูกฝังลูกนิมิตพัทธสีมาไว้ในอุโบสถหลังนี้ และได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นประทับไว้หนึ่งองค์ นับตั้งแต่นั้นมากรมการศาสนา จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดจากเดิม “วัดขอน” เป็น “วัดราชสีมา” และเรียกขานมาจนถึงปัจจุบัน

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว : แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์

ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 (บ้านขอน) ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วันและเวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

แผนที่ :