แบบจำลองกำแพงเมืองปัว

เมืองวรนครเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 800 ปี ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเมืองน่านในอดีตที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์มายาวนานเทียบเท่ากับอาณาจักรล้านนา และอาณาจักรสุโขทัย ปรากฏหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์ ตลอดจนการมีวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมที่แสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และฟื้นฟูเมืองแห่งนี้ให้มีชีวิตชีวาขึ้น เทศบาลตำบลปัว จึงได้สร้างแบบจำลองกำแพงเมืองปัวขึ้นมาใหม่ โดยจำลองจากกำแพงเมือง
วรนครในอดีตให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยวศึกษาพร้อมสร้างจุดเช็กอิน

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว : แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์

ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 (บ้านแก้ม) ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วันและเวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

แผนที่ :