หน่วยงานภายใน

กิจการสภา

มาตรการด้านการป้องกันการทุจริต

หนังสือราชการ

ผลการดำเนินงาน

Login

ประกาศเทศบาลตำบลปัว ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว กรณีเหตุพิเศษ

ประกาศเทศบาลตำบลปัว ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว กรณีเหตุพิเศษ

ออกให้บริการเก็บล้อรถยนต์ของโรงเรียนบ้านปรางค์ ที่ไม่ได้ใช้แล้วไปกำจัด

ออกให้บริการเก็บล้อรถยนต์ของโรงเรียนบ้านปรางค์ ที่ไม่ได้ใช้แล้วไปกำจัด

ออกบริการเก็บภาษีนอกสถานที่ ในเขตบ้านไร่รวงทอง

ออกบริการเก็บภาษีนอกสถานที่ ในเขตบ้านไร่รวงทอง

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตายในชุมชนตำบลปัว

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตายในชุมชนตำบลปัว

ออกบริการจับสัตว์เลื้อยคลาน ในพื้นที่บ้านป่าหัด

ออกบริการจับสัตว์เลื้อยคลาน ในพื้นที่บ้านป่าหัด

ออกปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก บริเวณร้านปัวเจริญยนต์

ออกปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก บริเวณร้านปัวเจริญยนต์

รับผู้ป่วยชายสูงอายุ อาศัยอยู่บ้านปรางค์พัฒนา ๒ เกิดอุบัติเหตุหกล้ม มีอาการหายใจเหนื่อยหอบ นำส่งไปโรงพยาบาล

รับผู้ป่วยชายสูงอายุ อาศัยอยู่บ้านปรางค์พัฒนา ๒ เกิดอุบัติเหตุหกล้ม มีอาการหายใจเหนื่อยหอบ นำส่งไปโรงพยาบาล

ออกรับผู้ป่วยชายสูงอายุ ในพื้นที่บ้านป่าหัด มีอาการหายใจเหนื่อยหอบ นำส่งไปโรงพยาบาล

ออกรับผู้ป่วยชายสูงอายุ ในพื้นที่บ้านป่าหัด มีอาการหายใจเหนื่อยหอบ นำส่งไปโรงพยาบาล

ออกพ่นควันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่บ้านนาป่าน และโรงเรียนบ้านปรางค์

ออกพ่นควันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่บ้านนาป่าน และโรงเรียนบ้านปรางค์

ออกให้บริการรับผู้ป่วยหญิงติดเตียง จากโรงพยาบาลกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านต้นแหลง

ออกให้บริการรับผู้ป่วยหญิงติดเตียง จากโรงพยาบาลกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านต้นแหลง

ออกจับสัตว์มีพิษ ในห้องน้ำของที่พักอาศัยประชาชน

ออกจับสัตว์มีพิษ ในห้องน้ำของที่พักอาศัยประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ข่าวประกาศ

22 มีนาคม 2567 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
7 กุมภาพันธ์ 2567 รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
29 มกราคม 2567 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลปัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
21 ธันวาคม 2566 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พฤศจิกายน 2566 แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
22 พฤศจิกายน 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
22 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส4(เดือน กรกฎาคม 2566 – เดือน กันยายน 2566)
22 พฤศจิกายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566
22 พฤศจิกายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566
22 พฤศจิกายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566
19 มิถุนายน 2567 ประกาศเทศบาลตำบลปัว ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว กรณีเหตุพิเศษ
16 พฤษภาคม 2567 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567
26 เมษายน 2567 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567
7 มีนาคม 2567 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัว เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2,3,4 ประจำปี พ.ศ. 2567 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568
27 กุมภาพันธ์ 2567 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
19 กุมภาพันธ์ 2567 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567
26 มกราคม 2567 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567
20 พฤศจิกายน 2566 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566
26 ตุลาคม 2566 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566
26 กันยายน 2566 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
21 กันยายน 2566 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
19 มิถุนายน 2567 ประกาศเทศบาลตำบลปัว ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว กรณีเหตุพิเศษ
9 พฤษภาคม 2567 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
12 มกราคม 2567 คำสั่งเทศบาลตำบลปัว เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนรองปลัดเทศบาล
12 มกราคม 2567 คำสั่งเทศบาลตำบลปัว เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
24 พฤศจิกายน 2566 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
26 ตุลาคม 2566 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย
20 ตุลาคม 2566 รับสมัครบุคคล เพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
20 ตุลาคม 2566 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
20 ตุลาคม 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อย
6 ตุลาคม 2566 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
6 ตุลาคม 2566 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

หนังสือราชการ

เว็บบอร์ด


นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลปัว
สายด่วนนายกฯ 054-791400 ต่อ 11

นายนำชาติ จันทร์ดี
ปลัดเทศบาล

สถิติผู้เยี่ยมชม

50776
Visit Today : 6
Visit Yesterday : 6
This Month : 197
This Year : 4769
Total Visit : 50776
Who's Online : 1

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล

View Results

Loading ... Loading ...