ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เนื้อหา : เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปัว และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปัวที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ