ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๙ / ๒๕๖๗

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๙ / ๒๕๖๗ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ

๑. สารคดีเฉลิมพระเกียรติ๖ รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น ตอน พระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำ

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๒. มุกยอดฮิตที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงผ่าน SMS

๓. ทำไมต้องฉีดวัคซีน

๔. กอดกันสักหน่อย อย่างน้อย…แค่เวลานี้

๕. ปฏิทินการเลือก สว.

๖. พ่วงแบตรถยนต์ไม่ยากอย่างที่คิด มือใหม่ก็ทำได้

๗. ๗ พฤติกรรมควรเลี่ยง.. ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

๘. “OTOP ACADEMY” โรงเรียน OTOP คือ อะไร?

๙. โฉนดที่ดินมีเจ้าของหลายคน คนใดคนหนึ่งสามารถนำโฉนดที่ดินไปจำนองได้หรือไม่ ?

๑๐. “สินสอด” ไม่แต่งต้องคืน ฉ้อโกงเอาไป ถึงขั้นติดคุก

แหล่งข่าว : เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ