วันอัฐมีบูชา

วันอัฐมีบูชา (วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖) เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ ๘ วัน หากปีใดมีอธิกมาส (๓๖๖ วัน) วันอัฏฐมีบูชา จะเลื่อนไปตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ แทน