ตัดเถาวัลย์ กิ่งไม้ที่ขึ้นปกคลุมบดบังแสงสว่างของไฟกิ่ง ถนนเส้นริมน้ำขว้างฝั่งบ้านร้อง และซ่อมแซมไฟกิ่งบ้านป่าหัด , บ้านต้นแหลง และบ้านสวนดอก