ตรวจสถานประกอบการ ที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร และสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ