การรับสมัครร้านธงฟ้า ตามโครงการพัฒนาร้านธงฟ้า เป็นจุดบริการไปรษณีย์ (ไปรษณีย์ไทย@ธงฟ้า)

เทศบาลตำบลปัว ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาร้านธงฟ้า เป็นจุดบริการไปรษณีย์ (ไปรษณีย์ไทย@ธงฟ้า) โดยใช้กลไกเครือข่ายร้านธงฟ้าที่มีอยู่ทั่วประเทศ ให้เป็นจุด Drop Off พัสดุของไปรษณีย์ ตามแนวทางการส่งเสริมศักยภาพกันและกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมาย จำนวน ๒๐,๐๐๐ ร้านค้า เพื่อให้บริการแก่ผู้ค้าออนไลน์ ประชาชน ภายใต้นโยบาย “ลดรายจ่าย” “เพิ่มรายได้” “ขยายโอกาส” ของรัฐบาล

*** ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ ไปรษณีย์ไทย@ธงฟ้า ***

๑. สมัครเข้าร่วมและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ได้ที่ http://newthongfah.dit.go.th

๒. ไปรษณีย์ไทยแจ้งผลการตอบรับเข้าร่วมโครงการ เวลา ๑ – ๒ วัน หลังจากที่สมัครเข้าร่วมในแอปพลิเคชัน

๓. ไปรษณีย์ไทยจะเป็นผู้พิจารณาร้านธงฟ้าที่จะเข้าร่วมโครงการ ทุกวันที่ ๑ หรือ ๑๕ ของแต่ละเดือน และจะส่ง “ป้ายสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย” และอุปกรณ์การให้บริการ เช่น ถุงเมล์ กระบะ ฯลฯ พร้อม “หนังสือยืนยันการสมัครเข้าร่วม ไปให้ร้านค้าก่อนเปิดให้บริการ”